Gay stigma fading away

You may also like...

4 Responses

  1. 瓊慧 says:

    被人揭下面具是一種失敗,自己揭下面具卻是種勝利。......................................................

  2. 很耐斯的部落格,留言支持你繼續加油..................................................

  3. 張孟勳 says:

    能猜得出女人真實年齡的男人也許耳聰目明,但肯定毫無大腦。哈哈!...............................................................